MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Madde: 1 – KURULUŞ [1]

Aşağıda, isimleri ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavele hükümlerince faaliyette bulunmak üzere ani kuruluşlu bir anonim şirket kurmuşlardır.

KURUCULAR:

1.      Saadettin Topçuoğlu T.C. tebası Hatay Cad.  No: 365 / 5 İzmir,

2.      Sebahattin Topçuoğlu T.C. tebası Hatay Cad.No  : 365 / 5 İzmir ,

3.      Cemil Kaleli T.C. tebası Tunus Cad. No :65 / 1 Yenişehir / Ankara,

4.      Vural Mengen T.C. tebası 346 Sok. No : 12 / 10 Halil Rıfat Paşa Cad. İzmir,

5.      Nejdet Tekçe T.C.tebası 346 Sok. No : 12 / 9 Halil Rıfat Paşa Cad. İzmir,

6.      Vedat Uyal T.C. tebası Mithatpaşa Cad.No:972 / 9 İzmir.

Madde: 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI [2]

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi

Madde: 3 – ŞİRKETİN FAALİYET KONULARI [3]

a) Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak.

b) Hurda kağıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kağıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek.

c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, atık kağıt, ambalaj vesair maddeler kağıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek

İmal ettiği ürünlerin ticaretini, ihracatını yapmak, satmak.

İştigal mevzuuna giren veya bu işlerle ilgili bulunan mamul, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makina, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal, ithal, ihraç ve her türlü dahili ticaretini yapmak. İştigal mevzuuna giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt, işlerini yapmak.

Sigorta Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ve sigorta aracılık hizmetleri yapmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek veya şirket kurmak.

Turistik tesisler, oteller ve benzeri işletmeler kurmak veya bu işletmelere ortak olmak.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak, ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, mümessillik anlaşmaları yapmak.

Eğitim, kültür, sağlık ve genel, özel, katma bütçeli idareler amaçlarına uygun , kar amacı gütmeyen, Vakıflar Müdürlüğü denetiminde yasalara uygun, işleyişi yönünden özerk, vakıflar kurmak.

Bu iştigal konuları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ettirmek, tesis edilmiş ipotekleri fek ettirmek, kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek ve bunları icabında  fek ettirmek, ipotekleri temlik etmek, devir etmek, devir almak, temellük etmek, şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile hisse senetleri satın almak, devir almak, gerektiğinde bunları satmak veya devir etmek, konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak başka şirketlere iştirak etmek.

Yukarıda yazılı konularla ilgili olarak veya bu konulara ilişkin ya da faaliyetler için yararlı bulunan her nev’i işler ve ticari muameleleri ifa etmek, istikrazda bulunmak.

Şirketin kendi lehine garanti, kefalet, teminat vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Birinci maddenin (A) bendi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Hammaddeler, yardımcı maddeler temin etmek veya mamullerini satmak amacıyla dış ülkelerde; toplama, tasnifleme, satış ve üretim konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleriyle ilgili diğer ülkelerden ithalat veya ihracat konularında faaliyet göstermek üzere dış ülkelerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak veya bu şirketler veya şahıslarla işbirliği yapmak ve tüm bu işlerin gerektirdiği her türlü işlemlerde, faaliyette bulunmak.

Bu sayılan işlerden başka, şirket için faydalı görülen yeni işlere girişmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurulun onayından sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetinde bulunan, iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken izin alınıp Genel Kurul’un onayından sonra tescil ve ilan edilir.

Madde: 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ [4]

Şirketin merkezi İzmir İli, Tire İlçesi, Bekleme Mevkii adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında dilediği yerlerde şubeler açabilir, üretim tesisleri kurabilir.

Madde: 5 – ŞİRKETİN MÜDDETİ [5]

Şirketin süresi kuruluşunun tescil ve ilamından itibaren süresizdir.

Madde: 6 -  KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE [6]

a) Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000,00 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) adet paya bölünmüştür.

c) Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 20.000.000.000 (yirmi milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

d) Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde payları temsil edecek şekilde, nama yazılı pay çıkarmak suretiyle, çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulunca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

e) Çıkarılan paylar, tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

f) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

g) Payların nominal değeri, 5.000,00 TL (beş bin Türk Lirası) iken, önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında, 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000,00 TL’lik (beş bin Türk Liralık) 2 (iki) adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 – HİSSE SENETLERİ [7]

a) Şirketin hisse senetlerinin tümü NAMA yazılıdır.

b) Sermaye artırımlarımda hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, mevcut nama yazılı hisse senetleri hamiline olarak değiştirilemez.

c)Yönetim Kurulu vergi mevzuatının halka açık şirketlere ve ortaklarına tanıdığı vergi avantajlarını koruyacak şekilde çaba sarf eder.

d)Hisse senetlerinin Menkul Kıymet Borsası'nda işlem görmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu "BEYAZ CİRO"yu kabul ve taahhüde yetkilidir.

Ancak Beyaz Ciro'nun kaldırma yetkisi Genel Kurul'undur.

Madde: 8 – KURUCU SENEDİ [8]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 9 – MUVAKKAT MAKBUZ VE İLMUHABER [9]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 10 – SERMAYENİN ARTTIRILMASI [10]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde :11 – TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU ÇIKARILMASI [11]

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, dövize indeksli tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edebilir.

10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL.’na kadar tahvil, finansman bonosu, dövize indeksli tahvil ve / veya finansman bonosu ihracı ve pazarlaması konusunda (Ayrıca Genel Kurul kararına gerek olmaksızın) Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini 10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL. sınırları içinde tamamen veya kısmen; bir defa veya birkaç defada tahvil, finansman bonosu, dövize indexli tahvil veya finansman bonosu tiplerinden yalnız birini, ikisini, üçünü veya dört tipini birden çıkarabilir ve pazarlayabilir.

Yine 10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL. sınırları içinde ödenenlerin yerine bu maddede yazılı şekil ve hükümler içinde tahvil ve / veya finansman bonosu çıkarabilir.

Madde: 12 – YÖNETİM KURULU [12]

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Genel Kurul zaman zaman bu yönde alacağı karar ile ve iş burada anılan sayı sınırlamalarını nazara alarak yönetim kurulu üye sayısını tekrar belirleyebilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece, 1-3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul göreceği lüzum üzerine Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

İstifa, ölüm veya sair bir sebeple bir veya birkaç üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ayrılan üyelerin temsil ettiği hissedarların göstereceği adaylar arasından yeni üye veya üyeleri yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu suretle seçilmiş olan üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Madde: 13 – YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ [13]

1. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev taksimini yaparlar.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasından murahhas aza veya dışarıdan murahhas aza atayabilir.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetçiler şirketin alım satım konuları ile ilgili pazarlama, nakliye şirketleri adı altında paravan şirket kuramazlar. Bu tip şirketlere gizli veya açık katılamaz, Şirketle rekabet edemezler. Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin Şirketle iş yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı ile mümkündür. Böyle bir durum ortaya çıktığı veya öğrenildiği takdirde ilgili yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunu veya Şirketin denetçilerini durumdan derhal haberdar eder ve yazılı olarak bilgilendirir.

Madde: 14 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI [14]

Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az üçer aylık dönemlerde toplanır, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da beklemeksizin daha sık toplanması esastır.

Yönetim Kurulu Başkanı veya her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine en az 7 (yedi) gün öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları toplantı gündemine koymak hakkına sahiptir

Yönetim Kurulu toplantısına davet merasimi Yönetim Kurulu tarafından ayrıca yazılı olarak tespit ve tayin olunur.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısına telekonferans, telefon, video konferans gibi uzaktan erişimi sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantılara ilişkin kararlar, Türk Ticaret Kanunu 330/2. Maddesi uyarınca alındığı müddetçe geçerlidir. 

Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir. 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 330/2. Maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın da karar alabilir. Bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar her bakımdan usule uygun olarak toplanan ve üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda kabul edilen bir karar gibi işlem görür.

Yönetim Kurulu karar nisabı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir. 

Madde: 15 – ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI [15]

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam şeklini Yönetim Kurulu kararlaştırır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam salahiyetini ve idare işlerini Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu içinden seçeceği murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan bir üçüncü şahsa veya pay sahibi olan veya olmayanlar arasından seçilecek yetki verilen kişi veya kişilere bırakabilir. Yetkili kişilerin salahiyetleri ve bunların münferiden veya müçtemian Şirketi ilzam edip etmeyecekleri Yönetim Kurulu’nun vereceği kararla tespit edilir.

Madde: 16 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI [16]

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları her yıl genel kurulca saptanır.

Madde: 17 – DENETÇİLER [17]

Şirketin denetimi genel kurul tarafından ortaklar arasından veya ortaklar dışındaki şahıslardan 1-3 yıl için seçilecek bir ila üç denetçi tarafından yapılır.

Denetçilerin vazife ve salahiyetleri T.T. Kanunu, Medeni Kanun ve 903 sayılı kanunların ilgili maddelerinde belirlenmiştir. Denetçilere verilecek yıllık ücret genel kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Madde: 18 – GENEL KURUL [18]

Ortaklar Genel Kurulu şirketin en yüksek merciidir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet de Türk Ticaret Kanunu’nun 355,365,366 ve 368. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında (Tire-İzmir) veya Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, İzmit (Kocaeli) ve Bursa illerinde uygun bir yerde toplanır.

c) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda hazır bulunan ortakların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantıları’nda ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul’a vekaleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 sayılı tebliğ hükümleri uygulanır.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde: 19 – TOPLANTI YERİ [19]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 20 – TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI [20]

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Komiseri’nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde: 21 – TOPLANTI NİSABI [21]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 22 – KARAR NİSABI VE REY [22]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 23 –VEKALET VE TEMSİL [23]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 24 – TOPLANTI GİRİŞ KARTI [24]

Ortakların veya temsilcilerinin toplantılarda rey hakkını kullanabilmeleri için hamiline hisse senedi sahibi ortaklar veya vekilleri, toplantıdan en az bir hafta önce hisse senetlerini, şirketin göstereceği bir yere makbuz karşılığı tevdi ederek, haiz oldukları rey hakkı miktarlarını gösterir giriş kartını alırlar. Nama hisse senedi sahibi ortakların hisselerini tevdi gereği yoktur.

Giriş kartları ilk toplantı yapılamadığında ikinci, üçüncü toplantılar için de geçerlidir.

Madde: 25 – BİLANÇONUN TASDİKİ [25]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 26 – İLANLAR [26]

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde: 27 – KARIN DAĞITILMASI [27]

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c)Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde: 28 – KARIN DAĞITIM TARİHİ [28]

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine ilgili T.T.K. ve S.P.K. hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde: 29 – İHTİYAT AKÇESİ [29]

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde: 30 – BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELENAME [30]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 31 – AZAMİ PAY SAHİPLİĞİ [31]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 32 – BAĞIŞLAR VE YARDIM [32]

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapılabilir.

Madde: 33 – KANUNİ HÜKÜMLER [33]

Bu ana sözleşmede belirtilmeyen hususlarda T.T.K ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Ek Madde: 1 [34]

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.[1] İlk kuruluştaki şeklidir; değişmemiştir.

[2] 12.04.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[3] 12.03.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[4] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[5] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[6] 23.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[7] 28.08.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[8] 03.04.1974 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[9] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[10] 16.12.1990 tarihli 2.Olağanüstü Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[11] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[12] 24.10.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[13] 24.10.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[14] 24.10.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[15] 24.10.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[16] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[17] 25.05.2003 Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[18] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[19] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[20] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[21] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[22] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[23] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[24] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[25] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[26] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[27] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[28] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[29] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[30] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[31] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.

[32] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[33] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da değiştirilen şeklidir.

[34] 25.05.2003 tarihli Olağan Genel Kurul’da kaldırılmıştır.